2010 Ocak / Şehir İçi Trafik Problemlerinin Çözüm Yolları

Önceki Sayfa
Okunma Sayısı: 3541

 

Üzerinde ciddiyetle durulması gereken kent içi trafik konusuna üç bölümde değine cem.

 

----------Giriş;

Belli zaman ve belli bir yerde Hukuk Kuralları bulunsun veya bulunmasın ve gene hukuk kuralları uygulansın veya uygulanmasın o söz konusu alanda yaşayan canlılar bulunmaktaysa trafikte vardır demektir. Trafik kuralları aynı zamanda hukuk kuralıdır. İlk önce trafik kurallarının akıl ve bilim yoluyla yapılması ve denetime açık bir şekilde etkin olarak uygulanması gerekmektedir. Yazıda kalan, uygulaması olmayan, etkinliği kalmamış, zamana ayak uyduramamış bir hukuk kuralının da bırakın yarar görmeyi ancak zararını görürüz. Kent içi trafiği diğer trafikten ayıran husus yerel otoritenin kendi ihtiyaç ve şartlarına göre düzenlemede aktif rol sahibi olmasıdır. Bu ihtiyaç ve şartlar ise, kentin doğal ve kültürel varlıkları, imajı, konumu, diğer merkezlere açıklığı- bağlantısı, kent estetiği ve yapısı… Gibi hususlara göre değişkenlik arz eder. Kent içi trafiğe ilişkin bir takım yazılı kurallar bulanmaktadır. Hafızamı biraz zorlayarak sizlerle paylaşayım.

1-2918 Sayılı karayolları trafik kanunu 2- 1580 Sayılı Belediye Kanunu 3- 3194 Sayılı İmar Kanunu 4- 5539 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkında kanun 5- 3030 sayılı büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanun 6- Trafik işaretleri hakkında yönetmelik 7- karayolları trafik yönetmeliği 8- Karayolları trafik güvenliğini sağlanması yönünden. Yolun yapısında yapılacak her türlü çalışmalarda alınacak tedbirler ile karayolu dışında, kenarında veya üzerindeki diğer levhalar ve ışıklar ve işaretlemeler hakkında yönetmelik.9- Karayolları kenarında yapılacak ve açılacak tesisler hakkında yönetmelik 10- Trafik işaretleri el kitabı(karayolları genel müdürlüğü yayın no:218) 11- Şehir içi yolların yapım bakım ve onarımlarında trafik işaretleme standartları( karayolları genel müdürlüğü- bakım dairesi–1999)

 

Şimdi bu kadar bol miktarda mevzuat bulunmaktadır. Yap bir kanun düzenle bir Tüzük olmadı bir de çıkar yönetmelik! Bu karmaşalıktan kurtulup tek bir düzenleme ile bütün işlerin halledilmesi gerekmektedir. Beklemeksizin trafikte teklik ilkesiyle tek bir mevzuatta tüm hususlar aydınlatılmalıdır. Bu dileğime itiraz eden sevgili arkadaşlarıma tamam olur diyorum. O zaman düzenle bir tane daha yönetmelik. Sebeplerini daha bana anlatmaya gerek görme kabul ediyorum.

 

2918 sayılı karayolları trafik kanununun 12 maddesine göre belediye ve geniş toplum kesimlerinin katılımı ile il ve ilçe trafik komisyonlarını kurarlar. Ve bunların kararları tüm resmi ve özel kuruluşları bağlar.

 

a- İl sınırları içinde trafik düzen ve güzelliğini sağlayıcı tedbirleri almak, b- Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak bakımından alt yapı hizmetleri ile ilgili tedbirler almak, c- Bütün ülkeyi ilgilendiren trafik güvenliği yüksek kurulunun müdahalesini gerektiren hususları içişleri bakanlığına iletmek, e- Trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartlarını, çalıştırabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

Alınacak kararlar Valinin onayı ile yürürlüğe girer.

 

Gördüğünüz üzere sevgili belediyelerimiz ile devlet dışında kalan geniş toplum kesimleri görevlerini yapmakta yetersiz kalmışlardır. Yaşadığınız kentinizde trafik sorunu bulunmamaktaysa o zaman sorununuz yok demektir. Tabi ki bu husus sadece kentler için geçerlidir.

 

----------Gelişme;

 

Yoğun trafiğin zararlarına göz atılacak olursa; Trafik kazaları, can kaybı, mal kaybı, ulaşım zorluğu, çevre kirliliği, ulaşım pahallılığı, gürültü kirliliği, yolların arızalanması, taşıt kullanım zorluğu, milli servet kaybı, insanlarda stres ve psikolojik rahatsızlık, turizmin olumsuz etkilenmesi, uluslararası alanda negatif etki

 

Yoğun trafiğin nedenleri; Hızlı nüfus artışı, kırsal kesimlerden kentlere göç, alt yapı yetersizliği, çarpık kentleşme, araç sayılarındaki artış, plansız kentleşme, toplu trafiğin özendirilmemesi, otoparkların imar planlarında bulunmayışı,

 

Ne yapılmalıdır; Kentlerimizde olanak dahilinde ise, Yolun bozukluğu, trafik işaretlerinin yetersizliği, kaza analiz çalışmaları, trafikle ilgili ileri bilirkişi kurumları, pahalı ve parçalı taşımacılık yerine toplu taşımacılık uygulaması, insan-şehir-sanayi dağılımına dikkat, Merkez turistlik yerlerden başka merkez turisttik yerlerin varlığı, yolların mevcut imar ve alt yapıya uygun hale getirilmesi, yolların güzergahları, yolların genişliği, yerli ve zamanlı olarak yolların bakımının yapılması, trafik levha ve ışıklarının bakımlı, doğru, yeterli olması, tek ve çift yön olayının doğru çözümü, otopark yeterliliği, trafik kurallarına uyumluluk, mevcut duruma bakılıp 40 yıl sonrası için kentin gelişimi planlanmalıdır, büyük kentlerde kendilerine yetecek özelliklere sahip küçük kentler yapılmalıdır, kent dışına otoparkın yanında kent içi otopark fiyatları artırılabilir, yüksek standartlı yaya ve bisiklet yolları oluşturulmalıdır, hızlı, güvenli, konforlu, ekonomik, erişimi kolay olan toplu taşıma özendirilirken koordinasyonunda özen gösterilmelidir, elektronik ücret toplama, trafik yoğunluğunu etkileyen etmenlerin incelenmesi, hafif raylı sistem, metro, tramvay, akıllı ulaşım sistemleri (ITS), coğrafi bilgi sistemleri(GIS), takograf, yeni, yararlı, ileri teknoloji kullanımı, trafik eğitim ve denetimi, sürdürülebilir gelişmenin yanında toplu taşımalarda dikkat edilmesi gereken hususlar ayrıca, bilet ücreti, konfor,araç temizliği,ücret ödeme şekli, doluluk oranı, engelliler için kolaylıklar, oturma olasılığı, personel davranışı, durak şartları, servis güvenirliği, servis sıklığı, yolculuk süresi, trafik güvenirliği, kaza güvenirliği yönünden dikkat edilmelidir.

 

İl yönetimlerince otopark yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesinden ve ulaşım temel palanlarının zamanında ve nazım imar planlarıyla uyumlu yapılmamasından dolayı, kent merkezleri otopark konusunda zayıf kalmıştır. Yapılan ve yapılacak olan palanların hepsi tekrar gözden geçirilmeli ve gelecekteki nüfus, araç sayıları gibi hususlar tahmin edilerek, bir otopark politikası oluşturulmalıdır.

 

----------Sonuç; Tıkanıklık yönünden, gürültü yönünden, hava kirliliği yönünden, güvenlik yönünden, alan kullanımı yönünden, enerji tüketimi yönünden kent içi trafiğin tekrar ele alınması gerekmektedir. Kent bilgi rehberleri oluşturulup bu rehberin en iyi şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

 

Doğru kamu isteğinin oluşturulması ve halkın bilinçlenmesi temelinde hareket edilmesi gerekmektedir. Trafikte aracın değil de insanın daha hızlı ve güvenli hareketinin sağlanması yönünde politikalara ağırlık verilmelidir. Bir takım ilim adamlarının düşüncelerine aykırı olarak ben toplumda ki tüm unsurların gelişmesi yönünde oy kullanmaktayım. Bundan dolayı yollarımızda artan binek araçlarına karşı olmadığımı ve çağımızda bunun bir gereklilik olduğunu söylemek isterim. Bahsi geçen ilim insanlarına göre yolu genişletmek otopark sayısını arttırmak trafiği hiçbir zaman rahatlatmayacak aksine olarak daha çok boğacaktır. Oysa bence tüm noktaların gelişim seyri içerisinde hareket etmesi ve de düzenin büyüme üzerine kurgulanması gerekmektedir.

 

Neden Daha yeni yapılan resmi bir bina işlev bakımından yetersiz kalmaktadır? Yetersiz kalmaktadır çünkü yapılan binanın ihtiyacın doğmasından çok sonra yapılma kararı verilmesi ve verilen kararla yapılmaya başlama anında geçen süre ve yapılmaya başlama anıyla hizmete geçiş sürelerinin arasında ki zamanın uzunluğudur. Bu ve bundan daha başka sebeplerden dolayı da gelecekte yapılan binanın veya yolun en az 50 yıl boyunca rahat ve talepleri karşılayacak şekilde yapılması şart olmuştur.

 

Yazıyı okumayı başarabilip de bu son cümleye varabilen arkadaşlarım, sizlerin zihinlerinde yönetici kesimin trafik konusundaki plansızlığı, ilgisizliği, yeterli bilgiye sahip olmayışı canlaşmış olabilir. Hatta menfaatlerini düşünen yöneticilerimizi de düşünmüş olabilmeniz mümkündür. Sizleri bunları düşünüyorsunuz diye eleştirmem yanlış olur. Zira Sevgili bir belediye başkanının sünnet, nikâh, vefat olaylarını kaçırmaması ve mutlaka bu anlarda gelecek seçimler için bulunması onun suçu değil bizim suçumuzdur. Onlara böyle anlarda keşke hizmetin kutsallığını anlatabilecek cesaret ve insan sevgisiyle içimiz dolu olabilse. Ben yarın nasıl seçilirim gayret ve çabasını içinde barındırmayan insana hizmeti birinci şart edinmiş ve olmasa olmazlarına katmış ve gene imkânsızı imkânlı, olanaksızı olanaklı, ulaşılamayanı ulaşılabilir yapan seçilmiş ve atanmışlara yürekten bir şekilde sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Sizlerin hizmetleri asla unutulmayacaktır. Belki heykelleriniz dikilmemiştir ve belki de yuhalanmışsınızdır ama mutlaka çalışma aşkınız birileri tarafından hissedilmiştir.