2010 Ocak / SORU İŞARETLERİYLE DEMİR YOLU GERÇEĞİ

Önceki Sayfa
Okunma Sayısı: 2941

 

Demiryolunun sözlük anlamı; lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtların üzerinde yürüdüğü, demir, ağaç veya ön gerilmeli beton traversler üzerine birbirine paralel olarak döşenerek yapılan bir tür yoldur. Demiryolu taşımacılığın kitle taşımacığı olmasından dolayı önemi büyüktür. Fakat demiryoluna yeterli miktarda ulaştırma talebinin bulunmaması üzerine de verim elde edilemeyeceği gibi zararda kaçınılmaz olacaktır. Bu doğrultuda demiryolu ulaşımı birim enerji miktarıyla en çok yükü ve yolcuyu taşıyan gene bu doğrultuda enerji verimliliği en yüksek olan, temiz enerjiyi, temiz havayı, az gürültüyü ilke edinen ve daha az arazi ile kentsel alana ihtiyaç duyan toplu taşıma biçimidir.

 

Ulaştırma eşyaya fayda katkısını, zaman faydası ve yer faydası olarak verirken Ülkemiz de demiryolları hat uzunluğunun yetersiz olması nedeni ile demiryoluna talep nerdeyse yok denecek kadar azdır. Ulaştırma sistemlerini, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile uyumlu ve birbirlerinin tamamlayıcısı olarak geliştirmek, ne kadar önemli olsa da hiçbir zaman demiryolunu bir ikame olarak düşünmemek doğru olacaktır. O halde demiryolu diğer ulaşım yolları olsun olmasın var olmalıdır. Demiryolunda hızlı taşımacılığı başarabilmiş ülkeler küresel ilişkilerle birlikte ekonomik ve teknolojik ilişkilerde de başarıyı elde edecektir. Ülkemizde O veya bu sebepten dolayı son 50 yıl boyunca demir yoluna yatırım yok denecek kadar azalmış ve gerek toplumsal ve gerekse de ekonomik olarak demiryollarına ilgisizlik demiryolunun alt yapısını çıkılmaz bir noktaya taşımıştır. Ülkemizde ki demir yoluna yapılması istenen alt yapı istekleri sözde kalmış ve hizmet kalitesi, konfor, güvenilirlik ve fiyat konusunda iyileştirmeler yapılmadığı gibi rekabet etme gücünü arttırıcı önlemlerde alınmamıştır.

 

A- Demiryolunu ulaştırmasının problemleri;

 

— Türkiye’de kombine taşımacılık ile uyum saylayamaması – Kombine yük taşımacılığına uygun istasyonların yok denecek kadar az olması – Demiryolu kullanımından olması gerektiği şekilde faydalanılmaması – lokomotif ve vagon kapasite ve sayılarının azlığı – Hukuksal sorunlar ve mevzuattaki noksanlıklar – farklı nitelikte yükleri taşımaya uygun olmayan durum – Elektrikli hatların eksikliği – Demiryolu taşımacılığındaki yükselmenin sanayileşme hızındaki yükselişi takip edemeyişi – Organize sanayi bölgeleri arası demir yolu bağlantı noktalarının bulunmayışı – Demir yolu bağlantı güzergâhlarının gereksiz, maliyeti arttırıcı ve hızı yavaşlatıcı şekilde uzun olması – Limanların demiryolu ile bağlantısının bulunmaması – Demiryolu hakkında bilgi eksikliği – Hat bakım ve tadilatlarının hızlı ve sağlam bir şekilde yapılmaması – Demiryollarında yan sanayinin gelişmemiş olması -

 

B- Demiryolu ulaştırması için çözüm önerileri ise;

 

—Demiryolunun kombine taşımacılık (seri, ekonomik, çevreci, güvenli ve hızlı taşımacılık) ile birlikte ama bir de kombine taşımacılık sanki hiç yokmuş gibi düşünülmesi – Yeterli fiziki ve olanaklara sahip Yükleme, boşaltma, aktarma istasyonlarının hazırlanması – Demiryolu ile ilgili yasal düzenlemelerin tüm sivil toplum kuruluşları ve konunun uzmanları ile birlikte hazırlanması – Vagon sayıları ve kapasiteleri ile lokomotif hızlarının ve sayılarının arttırılması – Organize sanayi bölgelerinin bağlantısı ve bu merkezlerden limanlarına ulaşımın sağlanması – Lojistik köylerin oluşumunun hızlandırılması – Dünyaya dahi ışık tutacak şekilde bir araştırma- geliştirme(AR-GE) merkezi kurulması – Vagon ve lokomotif üretiminin bir tek yurt içinde gerçekleştirilmesi ve demiryollarında yan sanayi üretiminin önemi – Demiryolu ulaştırma sisteminin rekabetçi piyasa koşullarına uygun Pazar işleyişi üzerine kurulurken ulaştırmada demiryolu prensibinden uzaklaşılmamalı ve bu ilke doğrultusunda işletmeciliğin özel sektörde yaygınlaştırılması ve özendirilmesi – Tüm yurtta demiryolu ağının bulunması – Demiryolu ulaştırması konusunda kurulacak her tür kuruluş özendirilmelidir – Demiryolunda nitelikli personel yetiştirilmesi için, devletin, üniversiteler ve meslek odalarıyla işbirliği yapmasının yanında meslek içi eğitim silahını da kullanması gerekir – Demiryolları çift hatlı hale getirilmelidir – Sahibine ait vagonlar özendirilmelidir

 

C- Demiryolu çalışanlarının problemleri;

 

1- Manevra tazminatı konusunda problemler 2- Giyim istihkakları 3- Personel yetersizliği 4- Kurum hastaneleri 5- Yemek Ücretleri 6- Makinist ve Şef tren Görevinin birlikte icrası 7- Hizmet tahsisli lojmanların belirlenmesi 8- İstek dışı nakiller 9- Yıllık izinlerin tam ve zamanında kullanılması 10- Sorumlulukları belirleyen yönetmeliklerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi 11- Unvan dışı çalıştırmalar 12- Suspante (açığa alma ) uygulamaları 13- Personele servis aracı sağlanması 14- Sicil raporlarının doldurulması 15- İşe almada personel çocuklarına öncelik tanınması 16- Demir yollarının yeniden yapılandırılması 17- İşçi, memur, sözleşmeli statüsünde değil tek bir statüde maaş, hak ve uygulama

 

Sevgili Demir Yolu çalışanlarımızın daha yazmadığımız, düşünemediğimiz birçok sorunlarını olduğu muhakkaktır. Ulaştırma politikalarındaki başarısızlıklar, işletme hataları, idari aksaklıklar, personel azaltma ve yol bakım ve yenileme çalışmalarının yeterince olmaması sorunu büyütmüştür. Bugüne ve bugünden sonra da bu sektörde hizmeti geçmiş kişilere sevgi ve saygılarımızı iletiriz.